ონლაინ ანაზღაურება

Posted in სიახლეები

2018 წლის 2 აპრილიდან ირაოს მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ ონლაინ ანაზღაურების სერვისით, რომელიც გულისხმობს მიღებული სამედიცინო მომსახურებების შესაბამისი ხარჯების დისტანციურ ანაზღაურებას.

სერვისის მისაღებად ელექტრონულ მისამართზე This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. უნდა გამოგზავნოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 ფორმა 100 / დანიშნულების ფურცელი 
 გადახდის ქვითარი 
 სალაროს შემოსავლის ორდერი, 
. სადაზღვევო პოლისი
 პირადობის მოწმობა / პასპორტი / დაბადების მოწმობა 
 საბანკო რეკვიზიტები. 
საკონტაქტო ნომერი

 

აღნიშნული სერვისით შესაძლებელია 500 ლარამდე სამედიცინო მომსახურებების ხარჯების ანაზღაურება, სადაც თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება, სადაზღვევო ხელშეკრულებით განსაზღვრული სრული დოკუმენტაციის მოწოდებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

ანაზღაურებული მომსახურებების შესაბამისი დოკუმენტების ორიგინალები დაზღვეულმა უნდა შეინახოს ანაზღაურებიდან 6 თვის განმავლობაში.

დისტანციური ანაზღაურების სერვისი არ ითვალიწინებს სტომატოლოგიური მომსახურებების ანაზღაურებას.


დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ქოლ-ცენტრს: 2949949